Handelsbetingelser

Starscream 2019

 

 

 

1. Anvendelse af betingelser

1.1 - Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Starscream og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Omfattedee ydelser

2.1 - Ydelserne omfatter efter opgavens art live musik og lydproduktion samt rådgivning.

Kunden får leveret et færdigt produkt. Starscream bestemmer, hvornår særlige ønsker fra kunden om f.eks. ønsker til sætliste, er ekstraarbejde, og påregnes ekstra fakturering.


3. Ved indgåelse af aftale

3.1 - Starscream tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2 - En aftale er gældende, når kunden har accepteret tilbuddet, f.eks. ved bekræftelse pr. mail eller sms.  

 

4. Erstatningsansvar

4.1 - Starscream er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art.  

4.2 - Arrangør er ansvarlig for at publikum ikke forvolder skade på udstyret ved eller på scene og mixerpult.

4.3 - Hvis der sker ikke-selvforskyldt skade på bandets instrumenter eller udstyr, afholder arrangør eller dennes forsikringsselskab alle udgifter i forbindelse med reparationer af det skadede eller nyanskaffelser til erstatning af det skadede
 

5. Priser og betaling

5.1 - Ydelserne betales efter betingelser i fremsendt faktura, medmindre andet er aftalt.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges der gebyrer og renter fra forfaldsdagen og til betaling sker.

5.2 - De pågældende faste priser ved Starscream kan til enhver tid ændres.

5.3 - Priser i tilbud er inkl. moms.
5.4 - Arbejde udover det oprindeligt aftalte (ekstraarbejde) aftales altid konkret mellem parterne.
5.5 - Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Starscream sig retten til at rykke den aftalte tidsplan indtil tilgodehavende er betalt. Starscream er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

5.6 - Såfremt betaling udebliver, og kunden ikke har reageret på Starscream påkravsskrivelse vil kunden blive taget til inddrivelse.

5.7 - Udlæg som Starscream afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

 

6. Underleverandører

6.1 - Starscream er berettiget til at anvende underleverandører.

 

7. Overdragelse

7.1 - Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

 

8. Lovvalg og værneting

8.1 - Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved

Københavns Byret som rette værneting.

 

9. Reklamationer

9.1 - Der ydes IKKE refundering på produkter og ydelser leveret af Starscream, da det er bestillingsarbejde.

 

10. Ansvar, afbrydelser og aflysning

10.1 - Starscream kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, afbrydelser eller aflysning af arrangementet, som følge af årsager bandet ikke selv er skyld i – såsom dårligt vejr eller strømafbrydelser. Selvom bandet således evt. spiller mindre end de aftalte antal minutter eller aflyser deres optræden, gives der ikke nedslag i prisen, på grund af sådanne hændelser. Hvis bandets udstyr er i fare, f.eks. dårlig strøm eller på grund af regnvejr ved udendørsarrangementer hvor der ikke forefindes tilstrækkelig beskyttelse, standses optræden øjeblikkeligt. Bandet kan i en sådan situation ikke drages til ansvar og skal stadig have fuld betaling for arrangementet.

10.2 - Starscream kan ansvarsfrit og uden at blive forpligtet til at erstatte kundens eventuelle tab opsige enhver aftale med 30 dages varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis Starscream er nødt til at aflyse op til 30 dage før arrangementets start f.eks. pga. sygdom eller opløsning af bandet, er Starscream altid forpligtet til at finde en anden leverandør indenfor tre dage, såfremt det er muligt, som kan overtage opgaven på de indgåede betingelser. Såfremt Starscream ikke kan finde en erstatning, betaler Starscream et eventuelt erstatningskrav fra kunden, som dog ikke kan overstige 3500 kr.  

10.3 - Aflyser kunden aftalen 12 til 24 måneder forud for arrangementets dato, afregnes 50 % af den aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 1 til 12 måneder før arrangementets dato, afregnes 75 % af den aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 1 måned, afregnes 100 %.

 

11. Force majeure

11.1 - Forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold udenfor Starscream kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, leveringssvigt fra tredjemand, manglende adgang til materialer og lignende er Starscream ansvarsfrit berettiget til at udsætte levering eller ophæve aftalen efter eget valg, idet Starscream dog skal oplyse Kunden herom inden for rimelig tid.

11.2 - Uanset udsættelse af levering eller ophævelse af aftalen som følge af force majeure er Starscream berettiget til at kræve betaling for allerede afleveret arbejde.

INFO & KONTAKT:
Starscream
v. Silverbone Productions
CVR. 30260937

Syvvejen 14
4621 Gadstrup

Tlf. 20 35 90 47
Mail. starscreamjamband@live.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • Facebook - sorte cirkel

© 2020 by Starscream - Danmark